Порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления товаров

Порядок
виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням

митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України (далi — Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, що подається митному органу на паперовому носiї або як електронний документ.

1.2. Термiни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значеннi:

АСАУР — автоматизована система аналiзу та управлiння ризиками;

АСМОавтоматизована система митного оформлення;

ДМВдекларацiя митної вартостi;

ЕД — електроннi документи або електроннi копiї паперових документiв, якi подаються митному органу разом з електронною митною декларацiєю;

ЕДМВ — електронна декларацiя митної вартостi;

ЕК ДМВ — електронна копiя декларацiї митної вартостi на паперовому носiї;

ЕК МД — електронна копiя митної декларацiї на паперовому носiї;

ЕМД — електронна митна декларацiя;

ЕЦП — електронний цифровий пiдпис;

ЄАД — єдиний адмiнiстративний документ;

ЄАIС митних органiв України — єдина автоматизована iнформацiйна система митних органiв України;

iнформацiйний термiнал — програмно-технiчний модуль, за допомогою якого декларантом або уповноваженою ним особою (далi — Декларант) вiдповiдно до частини четвертої статтi 264 Кодексу здiйснюється самостiйне фiксування в електроннiй системi митного оформлення факту i часу подачi митному органу митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного оформлення, на паперовому носiї;

картка вiдмови — картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

МД — митна декларацiя на бланку ЄАД, що подається митному органу на паперовому носiї або у виглядi електронного документа (у тому числi митна декларацiя, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларацiя, тимчасова митна декларацiя, перiодична митна декларацiя, додаткова декларацiя);

ПМО — пiдроздiл митного оформлення митного органу (митний пост, вiддiл, сектор), посадовими особами якого безпосередньо виконуються митнi формальностi при здiйсненнi митного оформлення товарiв, що декларуються шляхом подання МД;

спецiалiзований пiдроздiл — пiдроздiл митницi, посадовими особами якого виконуються митнi формальностi згiдно з пунктом 4.7 роздiлу IV цього Порядку;

штамп ПМК — штамп «Пiд митним контролем».

Iншi термiни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань державної митної справи.

1.3. Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, в зонах дiяльностi, визначених для таких митних органiв.

1.4. Митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, виконуються за мiсцем розташування ПМО та/або спецiалiзованого пiдроздiлу, за винятком випадкiв, встановлених частиною сьомою статтi 247 Кодексу.

1.5. Митнi формальностi, передбаченi цим Порядком, виконуються одноосiбно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за вiдповiдною МД, згiдно з пунктом 3.7 роздiлу III цього Порядку, крiм випадкiв, передбачених пунктами 4.7 та 4.8 роздiлу VI цього Порядку.

1.6. Для виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї допускається використання посадовими особами митних органiв допомiжних штампiв iнформативного характеру.

1.7. Результати виконання митних формальностей, визначених пiдпунктами 4.5.4 — 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку, вносяться посадовою особою митного органу, яка виконувала вiдповiдну митну формальнiсть, у встановленому порядку до АСМО.

1.8. У разi виникнення затримки у виконаннi вiдповiдної митної формальностi посадова особа митного органу, яка виконує цю митну формальнiсть, вносить вiдповiдну вiдмiтку про затримку до АСМО.

1.9. Пiсля завершення митного оформлення та розподiлу документiв вiдповiдно до пiдпункту 4.9.7 пункту 4.9 роздiлу IV цього Порядку аркушi з позначенням «1/6″ МД, яка подавалась на паперовому носiї, акт про проведення огляду (переогляду) товарiв, транспортних засобiв, ручної поклажi та багажу (далi — Акт огляду), у разi його складення, та iншi документи, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носiях згiдно з пунктами 2.1 та 2.2 роздiлу II цього Порядку для виконання митних формальностей i повиннi зберiгатися митним органом, зберiгаються у справах вiдповiдного ПМО протягом установленого строку, а пiсля закiнчення такого строку в установленому порядку передаються до архiву митного органу.

1.10. Якщо пiсля митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої вiдповiдним документом, поданим для здiйснення митного контролю та митного оформлення цього товару згiдно з пунктом 2.2 роздiлу II цього Порядку, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка здiйснила митне оформлення, на зворотному боцi оригiналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер МД, номер товару, зазначений у графi 32 МД, найменування та кiлькiсть оформленого товару (в одиницях вимiру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.

Запис засвiдчується особистим пiдписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копiя такого документа, завiрена особистим пiдписом i вiдбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберiгається у справах митного органу згiдно з пунктом 1.9 цього роздiлу та пiдпунктом 4.9.7 пункту 4.9 роздiлу IV цього Порядку, а оригiнал повертається Декларанту.

1.11. Вiдомостi про оформленi МД в установленому порядку передаються вiдповiдним органам державної влади.

1.12. Якщо законами України та/або iншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи не передбачено iнше, виконання митних формальностей за тимчасовою МД, перiодичною МД, додатковою декларацiєю, письмовою заявою згiдно з додатком 1 до Положення про митнi декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450, здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку з урахуванням необхiдностi виконання окремих митних формальностей залежно вiд типу МД, митного режиму, особливостей перемiщення, установлених для окремих митних режимiв, засобiв та способiв перемiщення товарiв.

II. Документи, що застосовуються при виконаннi митних формальностей за митною декларацiєю

     2.1. Для здiйснення митного оформлення товарiв Декларант подає до ПМО МД, заповнену згiдно з обраним митним режимом, її електронну копiю (у разi подання МД на паперовому носiї), рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ.

2.2. Пiсля прийняття МД для митного оформлення у разi подання МД на паперовому носiї необхiднiсть подання документiв, зазначених в графi 44 МД, визначається посадовою особою ПМО пiд час виконання митних формальностей, встановлених пiдпунктами 4.5.5 — 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку.

Iнформацiя про необхiднiсть подання документiв, зазначених в графi 44 МД, вноситься посадовою особою, що здiйснює вiдповiдну митну формальнiсть, до роздiлу IV iнформацiйного аркуша, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далi — Iнформацiйний аркуш), iз зазначенням коду документа, посади, прiзвища, iнiцiалiв, дати та часу встановлення вимоги, та засвiдчується особистим пiдписом посадової особи.

Iнформацiя про ознайомлення з вимогою надання документiв вноситься Декларантом до роздiлу IV Iнформацiйного аркуша.

У разi здiйснення митного оформлення товарiв за ЕМД iнформацiя про необхiднiсть подання сканованих копiй документiв, зазначених в графi 44 ЕМД, надсилається Декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим ЕЦП посадової особи митного органу.

Для пiдтвердження отримання електронного повiдомлення програмним забезпеченням робочого мiсця Декларанта в автоматизованому режимi направляється до митного органу вiдповiдне електронне повiдомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повiдомлення.

2.3. Пiд час виконання митних формальностей, встановлених пiдпунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.10 пункту 4.5 роздiлу IV цього Порядку, у разi необхiдностi подання додаткових документiв чи вiдомостей про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару згiдно з Кодексом iнформацiя про це вноситься посадовою особою, що здiйснює вiдповiдну митну формальнiсть, до роздiлу V Iнформацiйного аркуша iз зазначенням документiв чи вiдомостей, надання яких вимагається, посади, прiзвища, iнiцiалiв цiєї посадової особи, дати та часу встановлення вимоги та засвiдчується особистим пiдписом посадової особи.

Iнформацiя про ознайомлення з вимогою надання документiв вноситься Декларантом до роздiлу V Iнформацiйного аркуша.

У разi здiйснення митного оформлення товарiв за ЕМД iнформацiя про необхiднiсть подання додаткових документiв чи вiдомостей про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару згiдно з Кодексом надсилається Декларанту електронним повiдомленням, засвiдченим ЕЦП посадової особи митного органу.

Для пiдтвердження отримання електронного повiдомлення програмним забезпеченням робочого мiсця Декларанта в автоматизованому режимi направляється до митного органу вiдповiдне електронне повiдомлення iз зазначенням дати й часу отримання електронного повiдомлення.

2.4. Копiї поданих до митного оформлення документiв на паперовому носiї засвiдчуються записом «Копiя. Згiдно з оригiналом», особистим пiдписом i печаткою Декларанта.

2.5. Правильнiсть перекладу документiв, що надаються Декларантом вiдповiдно до статтi 254 Кодексу, засвiдчується шляхом вчинення напису «Перекладено вiрно», проставленням особистого пiдпису особи, яка здiйснила переклад, та печатки пiдприємства, спiвробiтник якого зробив переклад.

Скачать документ Word

 

 

Контакты - Высококвалифицированная помощь в области таможенного дела участникам ВЭД

+380(61)222-45-94

+380(95)696-21-98
2013 © zpbroker.com • All rights reserved