Приказ «Об утверждении Положения о форме внешнеэкономических договоров (контрактов)»

ПОЛОЖЕННЯ
про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

     Це Положення розроблено вiдповiдно до статтi 6 Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та пункту 9 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i Нацiонального банку України вiд 17 липня 1995 р. N 523 «Про стан виконання Указу Президента України вiд 18 червня 1994 року N 319 «Про невiдкладнi заходи щодо повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами». Воно застосовується при укладаннi договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж українськими суб’єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб’єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) — матерiально оформлена угода двох або бiльше суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, та спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов’язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

Договiр (контракт) укладається вiдповiдно до Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iнших законiв України з урахуванням мiжнародних договорiв України. Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо та у виключнiй формi Законом України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» та iншими законами України.

Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй формi, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, договорiв та iнших пiдстав, якi не суперечать Закону України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть». Дiї, якi здiйснюються вiд iменi iноземного суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, уповноваженим на це належним чином, уважаються дiями цього iноземного суб’єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Договiр (контракт) може бути визнано недiйсним у судовому порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або мiжнародних договорiв України.

Права та обов’язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються матерiальним та процесуальним правом мiсця її укладання, якщо сторони не погодили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту).

Скачать документ Word

 

 

Контакты - Высококвалифицированная помощь в области таможенного дела участникам ВЭД

+380(61)222-45-94

+380(95)696-21-98
2013 © zpbroker.com • All rights reserved