Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»

Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

Аудит — це перевiрка публiчної бухгалтерської звiтностi, облiку, первинних документiв та iншої iнформацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання з метою визначення достовiрностi їх звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.03.95 р. N 90/95-ВР)

Валютнi кошти — валютнi цiнностi:

- iноземна валюта готiвкою,

- платiжнi документи (чеки, векселi, тратти, депозитнi сертифiкати, акредитиви та iншi) в iноземнiй валютi,

- цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi та iншi) в iноземнiй валютi,

- золото та iншi дорогоцiннi метали у виглядi зливкiв, пластин та монет, а також сертифiкати, облiгацiї, варанти та iншi цiннi папери, номiнал яких виражено у золотi, дорогоцiннi каменi;

Господарська дiяльнiсть — будь-яка дiяльнiсть, в тому числi пiдприємницька, пов’язана з виробництвом i обмiном матерiальних та нематерiальних благ, що виступають у формi товару;

Демпiнг — ввезення на митну територiю країни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд порiвнянної цiни на подiбний товар у країнi експорту, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику подiбного товару;

(абзац дев’ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV)

Експорт (експорт товарiв) — продаж товарiв українськими суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб’єктам господарської дiяльностi (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) з вивезенням або без вивезення цих товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв. При цьому термiн реекспорт (реекспорт товарiв) означає продаж iноземним суб’єктам господарської дiяльностi та вивезення за межi України товарiв, що були ранiше iмпортованi на територiю України;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV)

Експорт (iмпорт) капiталу — вивезення за межi України (ввезення з-за меж України) капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, продукцiї, послуг, робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових прав) з метою одержання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господарської дiяльностi;

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть — дiяльнiсть суб’єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами;

Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) — матерiально оформлена угода двох або бiльше суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов’язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi;

Iмпорт (iмпорт товарiв) — купiвля (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) українськими суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi товарiв з ввезенням або без ввезення цих товарiв на територiю України, включаючи купiвлю товарiв, призначених для власного споживання установами та органiзацiями України, розташованими за її межами;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV)

Iноземна валюта:

- валюта готiвкою, грошовi знаки (банкноти, бiлети державної скарбницi, монети), що знаходяться в обiгу i є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi або тi, що вилучаються з обiгу, але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi знаходяться в обiгу,

- платiжнi документи у грошових одиницях iноземних держав та мiжнародних розрахункових одиницях,

- кошти у грошових одиницях iноземних держав, мiжнародних розрахункових одиницях та у дiючiй на територiї України валютi з вiльною конверсiєю, якi знаходяться на рахунках та вкладах у банкiвсько-кредитних установах на територiї України та за її межами;

Iноземнi iнвестицiї — всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються iноземними суб’єктами господарської дiяльностi в Українi, в результатi чого утворюється прибуток (доход) або досягається соцiальний ефект;

Iноземнi суб’єкти господарської дiяльностi — суб’єкти господарської дiяльностi, що мають постiйне мiсцезнаходження або постiйне мiсце проживання за межами України;

(абзац двадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.2004 р. N 2157-IV)

Квоти (контингенти) глобальнi — квоти, що встановлюються по товару (товарах) без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких вiн (вони) iмпортується;

Квоти (контингенти) груповi — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких вiн (вони) iмпортується;

Квота експортна (iмпортна) — граничний обсяг певної категорiї товарiв, який дозволено експортувати з територiї України (iмпортувати на територiю України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартiсних одиницях;

Квоти (контингенти) iндивiдуальнi — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватись або з якої вiн (вони) може iмпортуватись;

Абзац двадцять п’ятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять п’ятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV, абзац двадцять п’ятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 360-V)

Абзац двадцять шостий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV, абзац двадцять шостий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 360-V)

Квоти спецiальнi — граничний обсяг iмпорту в Україну певного товару (товарiв), що є об’єктом спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв, який дозволено iмпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV)

Абзац двадцять восьмий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV, абзац двадцять восьмий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 360-V)

Абзац двадцять дев’ятий статтi 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять дев’ятим згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV, абзац двадцять дев’ятий статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 16.11.2006р. N 360-V)

Лiцензiя спецiальна — належним чином оформлене право на iмпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарiв), який є об’єктом спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв;

(статтю 1 доповнено абзацом тридцятим   згiдно iз Законом України вiд 22.12.98 р. N 335-XIV, у зв’язку з цим абзаци 25 — 46 вважати вiдповiдно абзацами 31 — 52)

Лiцензiя вiдкрита (iндивiдуальна) — дозвiл на експорт (iмпорт) товару протягом певного перiоду часу (але не менше одного мiсяця) з визначенням його загального обсягу;

Лiцензiя генеральна — вiдкритий дозвiл на експортнi (iмпортнi) операцiї по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом перiоду дiї режиму лiцензування по цьому товару (товарах);

Лiцензiя експортна (iмпортна) — належним чином оформлене право на експорт (iмпорт) протягом встановленого строку певних товарiв або валютних коштiв з метою iнвестицiй та кредитування;

Лiцензiя разова (iндивiдуальна) — разовий дозвiл, що має iменний характер i видається для здiйснення кожної окремої операцiї конкретним суб’єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на перiод не менший, нiж той, що є необхiдним для здiйснення експортної (iмпортної) операцiї.

Митне регулювання — регулювання питань, пов’язаних iз встановленням мит та митних зборiв, процедурами митного контролю, органiзацiєю дiяльностi органiв митного контролю України;

Мiжнародна кооперацiя — взаємодiя двох або бiльше суб’єктiв господарської дiяльностi, серед яких хоча б один є iноземним, при якiй здiйснюється спiльна розробка або спiльне виробництво, спiльна реалiзацiя кiнцевої продукцiї та iнших товарiв на основi спецiалiзацiї у виробництвi промiжної продукцiї (деталей, вузлiв, матерiалiв, а також устаткування, що використовується у комплексних поставках) або спецiалiзацiї на окремих технологiчних стадiях (функцiях) науково-дослiдних робiт, виробництва та реалiзацiї з координацiєю вiдповiдних програм господарської дiяльностi;

Момент здiйснення експортного (iмпортного) контракту — момент, на який здiйснено всi обов’язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселiв (тратт) або укладення кредитних угод;

Момент здiйснення експорту (iмпорту) — момент перетину товаром митного кордону України або переходу права власностi на зазначений товар, що експортується чи iмпортується, вiд продавця до покупця;

(абзац тридцять восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.2004 р. N 2157-IV)

Моральна шкода — шкода, яку заподiяно особистим немайновим правам суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та яка призвела або може призвести до збиткiв, що мають матерiальне вираження;

Обмежувальна дiлова практика — здiйснення iндивiдуальних або колективних заходiв, спрямованих на обмеження конкуренцiї та монополiзацiю виробництва, розподiлу, обмiну, споживання товарiв i одержання надприбуткiв;

Переказ валютних коштiв за межi України — переказ грошових (валютних) коштiв на користь (на рахунок) iноземного суб’єкта господарської дiяльностi або у банкiвсько-кредитну установу, що не є суб’єктом господарської дiяльностi України;

Попереднi iмпортнi депозити — внесення суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на безпроцентнi рахунки у банках, якi обслуговують їх на територiї України, на перiод вiд моменту набрання договорами (контрактами), що ними укладаються, юридичної сили до моменту проходження товарами, що поставляються згiдно iз зазначеними договорами (контрактами), через митний кордон України або передачi товарiв iноземними суб’єктами господарської дiяльностi на територiї України, грошових коштiв у валютi договору (контракту) в сумi, визначенiй у встановлених процентах до вартостi вiдповiдного договору (контракту);

(абзац сорок другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.2004 р. N 2157-IV)

Постiйне мiсцезнаходження — мiсцезнаходження офiцiйно зареєстрованого головного органу управлiння (контори) суб’єкта господарської (зовнiшньоекономiчної) дiяльностi;

Постiйне мiсце проживання — мiсце проживання на територiї якої-небудь держави не менше одного року фiзичної особи, яка не має постiйного мiсця проживання на територiї iнших держав i має намiр проживати на територiї цiєї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, i за умови, що таке проживання не є наслiдком виконання цiєю особою службових обов’язкiв або зобов’язань за договором (контрактом);

Представництво iноземного суб’єкта господарської дiяльностi — установа або особа, яка представляє iнтереси iноземного суб’єкта господарської дiяльностi в Українi i має на це належним чином оформленi вiдповiднi повноваження;

Спецiальна економiчна зона — територiя, в межах якої вiдповiдним законом України встановлюється i дiє спецiальний правовий режим господарської дiяльностi та спецiальний порядок застосування i дiї законодавства України;

Спiльна пiдприємницька (господарська) дiяльнiсть — дiяльнiсть, що базується на спiвробiтництвi мiж суб’єктами господарської дiяльностi України та iноземними суб’єктами господарської дiяльностi i на спiльному розподiлi результатiв та ризикiв вiд її здiйснення;

Спiльнi пiдприємства — пiдприємства, якi базуються на спiльному капiталi суб’єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, на спiльному управлiннi та на спiльному розподiлi результатiв та ризикiв;

(абзац сорок восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.2004 р. N 2157-IV)

Товар — будь-яка продукцiя, послуги, роботи, права iнтелектуальної власностi та iншi немайновi права, призначенi для продажу (оплатної передачi);

Товарна група — група однорiдних товарiв за гармонiзованою системою опису та кодування товарiв;

Транзит товарiв — перемiщення товарiв, вироблених за межами України, через територiю України без будь-якого використання цих товарiв на зазначенiй територiї;

Упущена вигода — доход або прибуток, який мiг би одержати суб’єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi в разi здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї i який вiн не одержав внаслiдок дiї обставин, що не залежать вiд нього, якщо розмiр його передбачуваного доходу або прибутку можна обгрунтувати.

Тимчасова надбавка до дiючих ставок ввiзного мита — надбавка до ввiзного мита, яка запроваджується виключно з метою вiдновлення рiвноваги платiжного балансу, стан якого визначено критичним вiдповiдно до дiючих правил, та прирiвнюється до ввiзного мита у розумiннi Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Скачать документ Word

 

 

Контакты - Высококвалифицированная помощь в области таможенного дела участникам ВЭД

+380(61)222-45-94

+380(95)696-21-98
2013 © zpbroker.com • All rights reserved